Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  3.
1. Ocena zgodności oznacza działania zmierzające do wykazania, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania jest zgodny z wymaganiami, którymi są:
1) zasadnicze wymagania, określone w przepisach, o których mowa w art. 6, albo
2) szczegółowe wymagania, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7.
2. Ocena zgodności, o której mowa w ust. 1, jest obowiązkowa przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.