Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  23.

Stronami postępowania odwoławczego są: jednostka lub laboratorium wnoszące odwołanie i Centrum Akredytacji.