Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  19.
1. Akredytacja jest udzielana przez Centrum Akredytacji na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikującej lub jednostki kontrolującej, zwanych dalej jednostkami, lub laboratorium, po stwierdzeniu, że jednostka ta lub laboratorium spełniają wymagania i warunki określone w Polskich Normach.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie jednostki lub laboratorium ubiegających się o akredytację, ich siedzibę i adres,
2) numer w rejestrze właściwym dla jednostki wnioskującej lub laboratorium,
3) określenie wnioskowanego zakresu akredytacji.
3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.
4. Centrum Akredytacji dokonuje czynności sprawdzających, czy wnioskodawca spełnia wymagania określone w Polskich Normach.
5. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji.
6. Certyfikat akredytacji, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) oznaczenie jednostki udzielającej akredytacji,
2) oznaczenie jednostki albo laboratorium, ich siedziby i adresu,
3) numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji,
4) wskazanie Polskiej Normy, która była podstawą wydania certyfikatu,
5) zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej ważności,
6) datę wydania i podpis Dyrektora.
7. W okresie ważności certyfikatu akredytacji Centrum Akredytacji sprawuje nadzór nad jednostką akredytowaną lub laboratorium akredytowanym w zakresie udzielonej akredytacji.