[Podmioty dokonujące oceny zgodności wyrobu] - Art. 7a. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Podmioty dokonujące oceny zgodności wyrobu] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7a.  [Podmioty dokonujące oceny zgodności wyrobu]
1. 
Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami dokonuje producent lub importer, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 lub w odrębnych ustawach.
2. 
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności może upoważnić kompetentną jednostkę do wykonywania zadań dotyczących oceny zgodności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1.