[Poddawanie wyrobu badaniom, sprawdzeniom i certyfikacji] - Art. 7. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Poddawanie wyrobu badaniom, sprawdzeniom i certyfikacji] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7.  [Poddawanie wyrobu badaniom, sprawdzeniom i certyfikacji]
1. 
Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być poddawany:
1)
badaniom przez:
a)
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy,
b)
notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy;
2)
sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami - przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą;
3)
certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.
2. 
Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności.