[Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] - Art. 43b. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 43b. - [Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  43b.  [Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz do postępowania, o którym mowa w art. 43a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.