[Poinformowanie Prezesa UOKiK o ustaleniach kontrolnych] - Art. 40l. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40l. - [Poinformowanie Prezesa UOKiK o ustaleniach kontrolnych] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40l.  [Poinformowanie Prezesa UOKiK o ustaleniach kontrolnych]

Organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę, przekazuje Prezesowi UOKiK informacje dotyczące ustaleń kontroli, w szczególności informację, czy wyrób spełnia zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami - informację, czy mogą być one usunięte.