[Opłaty związane z badaniami] - Art. 40j. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40j. - [Opłaty związane z badaniami] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40j.  [Opłaty związane z badaniami]
1. 
W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań, opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała go do użytku.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, organ wyspecjalizowany ustala na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania, opłaty związane z badaniami ponosi Skarb Państwa.
5. 
Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.