[Uprawnienia osoby kontrolującej] - Art. 40f. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40f. - [Uprawnienia osoby kontrolującej] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40f.  [Uprawnienia osoby kontrolującej]
1. 
W toku kontroli osoba kontrolująca w szczególności może:
1)
badać akta i dokumenty w zakresie objętym kontrolą;
2)
dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, wyrobów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
3)
legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
4)
żądać udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
5)
przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka, jeżeli jest to niezbędne do wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
6)
zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
7)
zabezpieczać dowody;
8)
pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań;
9)
zbierać inne niezbędne dowody w zakresie objętym kontrolą.
2. 
Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstępu oraz poruszania się na terenie, w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, bez obowiązku uzyskiwania przepustki określonej w regulaminie wewnętrznym.
3. 
Osoba kontrolująca podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w jednostce kontrolowanej.