[Zadania Prezesa UOKiK] - Art. 39. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Zadania Prezesa UOKiK] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  39.  [Zadania Prezesa UOKiK]
1. 
Prezes UOKiK jest także organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.
2. 
Do zadań Prezesa UOKiK należy:
1)
współpraca z organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
2)
przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
3)
(uchylony);
4)
przygotowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, okresowych planów kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową;
5)
podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyspecjalizowanych i ich kompetencjach;
6)
sporządzanie okresowych planów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wyrobów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i państwom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. 
Do zadań organów wyspecjalizowanych, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2-9 oraz ust. 3 pkt 2-9 należy także:
1)
informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
2)
przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;
3)
niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w:
a)
art. 41c ust. 3,
b)
(uchylona),
c)
(uchylona);
4)
współpraca z Prezesem UOKiK i innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi;
5)
przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku;
6)
sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.
4. 
Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 3 pkt 5.
5. 
Organy wyspecjalizowane mogą podejmować współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, w zakresie kontroli wyrobów, która obejmuje w szczególności wymianę doświadczeń, informacji i dokumentów oraz udział we wspólnych działaniach kontrolnych.
6. 
Na wniosek organów wyspecjalizowanych organy celne udostępniają dane dotyczące podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy wyspecjalizowane kontroli oraz postępowań dotyczących spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.