[Obowiązek informowania o odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów] - Art. 23. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Obowiązek informowania o odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  23.  [Obowiązek informowania o odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów]

Notyfikowane jednostki certyfikujące są obowiązane informować właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów zgodności.