[Uwzględnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przy dokonywaniu oceny zgodności] - Art. 14. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Uwzględnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przy dokonywaniu oceny zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  14.  [Uwzględnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przy dokonywaniu oceny zgodności]

Notyfikowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki kontrolujące oraz notyfikowane laboratoria, o których mowa w art. 7, dokonują oceny zgodności z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych.