[Delegacja do określenia szczegółowych wymagań dla wyrobów mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu... - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań dla wyrobów mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  10.  [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań dla wyrobów mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska]
1. 
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe wymagania dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia.
2. 
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, określi, w zależności od rodzaju wyrobów, w szczególności sposoby identyfikacji i oznakowania wyrobów oraz warunki i tryb przeprowadzania badań.