Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2123

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy 2

Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących:
1) czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
2) stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4.
§  2. 
1.  System oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców tworzą:
1) wykaz podmiotów dokonujących naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, tworzony na podstawie informacji i danych zgromadzonych w centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o której mowa w art. 80 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2) wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym:
a) w tabeli 1 jest określony wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, popełnionych przez kierowcę,
b) w tabeli 2 jest określony wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, popełnionych przez podmiot wykonujący przewóz drogowy,
c) w tabeli 3 jest określony wykaz naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, popełnionych przez zarządzającego transportem lub osobę, o której mowa w art. 7c ustawy;
3) sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów;
4) wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów.
2.  System oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 tworzą:
1) wykaz podmiotów dokonujących naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, tworzony na podstawie informacji i danych zgromadzonych w centralnej ewidencji naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o której mowa w art. 80 ustawy;
2) wykaz kategorii usterek określony w przepisach wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);
3) sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4;
4) wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4.
§  3. 
1.  Ustalenie współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, następuje na podstawie analizy wyników kontroli drogowych przeprowadzanych przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
2.  Przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, uwzględnia się naruszenia popełnione przez podmiot wykonujący przewóz drogowy stwierdzone podczas kontroli drogowej.
3.  W przypadku gdy podczas kontroli drogowej stwierdzono popełnienie naruszenia dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, przez:
1) zarządzającego transportem lub osobę, o której mowa w art. 7c ustawy, wyznaczonych przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, albo
2) kierowcę wykonującego przewóz na rzecz podmiotu wykonującego przewóz drogowy

- a nie stwierdzono popełnienia danego naruszenia przez podmiot wykonujący przewóz drogowy - przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, uwzględnia się odpowiednio naruszenia osób, o których mowa w pkt 1 albo 2.

4.  W przypadku gdy podczas kontroli drogowej stwierdzono popełnienie naruszenia dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, przez:
1) zarządzającego transportem lub osobę, o której mowa w art. 7c ustawy, wyznaczonych przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, oraz
2) kierowcę wykonującego przewóz na rzecz podmiotu wykonującego przewóz drogowy

- a nie stwierdzono popełnienia danego naruszenia przez podmiot wykonujący przewóz drogowy - przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, uwzględnia się naruszenia zarządzającego transportem albo osoby, o której mowa w art. 7c ustawy.

5.  Przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, uwzględnia się naruszenia stwierdzone na podstawie ostatecznej decyzji o nałożeniu kary lub mandatu karnego, według stanu na dzień ustalenia tego współczynnika.
6.  Współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

w - współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów,

n1 - łączną liczbę NMW,

n2 - łączną liczbę PN,

n3 - łączną liczbę BPN,

n4 - łączną liczbę NN,

w1 - wartość punktową dla NMW wynoszącą 1,

w2 - wartość punktową dla PN wynoszącą 3,

w3 - wartość punktową dla BPN wynoszącą 5,

w4 - wartość punktową dla NN wynoszącą 7,

m - liczbę kontroli drogowych podmiotu wykonującego przewóz drogowy w roku kalendarzowym,

NMW - naruszenie mniejszej wagi,

PN - poważne naruszenie,

BPN - bardzo poważne naruszenie,

NN - najpoważniejsze naruszenie.

§  4. 
1.  Przy ustalaniu współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 uwzględnia się:
1) całkowitą liczbę drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do podmiotu wykonującego przewóz drogowy;
2) liczbę stwierdzonych usterek i współczynnik ich wagi, w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do podmiotu wykonującego przewóz drogowy.
2.  Współczynnik wagi usterek dla:
1) usterki niebezpiecznej (UN) wynosi 40;
2) usterki poważnej (UP) wynosi 10;
3) usterki drobnej (UD) wynosi 1.
3.  Współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

wr - współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4,

C - całkowitą liczbę drogowych kontroli stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

# UN - liczbę usterek niebezpiecznych,

# UP - liczbę usterek poważnych,

# UD - liczbę usterek drobnych.

§  5. 
1.  Na podstawie analizy stwierdzonych podczas kontroli drogowych naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, w danym roku kalendarzowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego określa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania tych naruszeń, dla danego roku, w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
2.  Wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, ustala się na podstawie wyników kontroli drogowych podmiotów wykonujących przewóz drogowy, przeprowadzonych w roku kalendarzowym, dla którego został określony współczynnik, o którym mowa w ust. 1.
3.  Podmiot wykonujący przewóz drogowy ujęty w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, podlega kontroli w siedzibie tego podmiotu.
§  6. 
1.  Na podstawie analizy stwierdzonych podczas drogowych kontroli technicznych naruszeń dotyczących stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, w danym roku kalendarzowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego określa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania tych naruszeń, dla danego roku, w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
2.  Wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, ustala się na podstawie wyników drogowych kontroli technicznych podmiotów wykonujących przewóz drogowy, przeprowadzonych w roku kalendarzowym, dla którego został określony współczynnik, o którym mowa w ust. 1.
3.  Wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, Główny Inspektor Transportu Drogowego udostępnia wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
4.  Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczepy kategorii O3 i O4 użytkowane przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 4, są typowane do drogowych kontroli technicznych w pierwszej kolejności.
§  7.  Podmioty ujęte w wykazie podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, ustalonym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 4 września 2019 r., podlegają kontroli w roku następującym po roku, dla którego został określony wysoki współczynnik ryzyka występowania naruszeń.
§  8.  Sposób obliczania współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, stosuje się po raz pierwszy do określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń w odniesieniu do naruszeń stwierdzonych w 2019 r.
§  9.  Wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, ustala się po raz pierwszy w 2020 r.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2019 r. 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NARUSZEŃ DOTYCZĄCYCH CZASU PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCÓW, W TYM STOSOWANIA TACHOGRAFÓW1)

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 35, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2009, str. 39, Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2009, str. 45, Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 22.08.2019, str. 77).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. poz. 1683), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466).