Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.859 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  6c.  [Zgłoszenie do rejestru okresowej umowy będącej podstawą dostaw paliw opałowych]
1.  W przypadku gdy podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający stosuje przy dostawie paliw opałowych okresową umowę, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający jest obowiązany, przed dokonaniem pierwszej dostawy albo przeniesieniem własności lub posiadania paliw opałowych, przesłać do rejestru zgłoszenie. Z chwilą przesłania zgłoszenia odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający uzyskują unikatowy identyfikator tej umowy.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie obejmuje dane:
1) podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej;
2) podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej;
3) dotyczące towaru będącego przedmiotem umowy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości lub objętości towaru.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 6a nie stosuje się.
4.  W przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5e i 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający przesyła do rejestru miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów zawierające:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;
2) numer identyfikacji podatkowej odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;
3) unikatowy identyfikator okresowej umowy;
4) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN oraz ilości lub objętości towaru.
5.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi techniczne przekazywania miesięcznego zestawienia informacji, o którym mowa w ust. 4, do rejestru i określi sposób przekazywania tych zestawień.