Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.859 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  6b.  [Zgłoszenie do rejestru wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę]
1.  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym będącego:
1) zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo
2) pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na rzecz innych podmiotów

- podmiot ten jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia w dniu dostarczenia towaru do miejsca określonego w zezwoleniu, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zgłoszenie zawiera:
1) informację, czy podmiot jest zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym;
2) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby;
3) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego;
4) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
5) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgłoszenie zawiera:
1) dane pośredniczącego podmiotu olejowego nabywającego paliwa opałowe na rzecz innych podmiotów obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 1;
3) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, na którego rzecz nabywane są paliwa opałowe, obejmujące:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres zamieszkania albo siedziby;
4) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 3;
5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
6) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.