Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.859 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  11.  [Okres ważności numeru referencyjnego]
1.  Numer referencyjny jest ważny przez 10 dni od dnia jego nadania.
2.  W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, przewóz towaru może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nowego zgłoszenia i uzyskaniu nowego numeru referencyjnego.