Art. 3. - [Przewóz i obrót podlegające systemowi monitorowania przewozu i obrotu] - System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.104 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
Art.  3.  [Przewóz i obrót podlegające systemowi monitorowania przewozu i obrotu]
1. 
System monitorowania przewozu i obrotu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
2. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz:
1)
towarów objętych pozycjami CN:
a)
2207 nieoznaczonych znakami akcyzy,
b)
2707,
c)
2710,
d)
2905,
e)
2917,
f)
3403,
g)
3811,
h)
3814 zawierających alkohol etylowy,
i)
3820 zawierających alkohol etylowy,
j)
3824,
k)
3826

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

1a)
paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce;
2)
alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. 2  - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;
3)
suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;
3a)
produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301);
4)
towarów innych niż wymienione w pkt 1-3a, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
2a. 
Przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d i j, podlega systemowi monitorowania przewozu i obrotu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie.
3. 
Przez przesyłkę, o której mowa w ust. 2, rozumie się określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.
4. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów objętych:
1)
(uchylony);
2)
pozycjami CN:
a)
2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
aa)
2707 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
b)
2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,
c)
2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
d)
3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
e)
3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
ea)
3814 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
f)
3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.
5. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów.
5a. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
6. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3:
1)
przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042);
2)
objętych:
a)
procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,
b)
powrotnym wywozem;
3)
przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:
z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, albo
przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo
b)
dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
7. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności:
1)
dane nadawcy towaru obejmujące:
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b)
adres zamieszkania albo siedziby;
2)
numer identyfikacji podatkowej nadawcy;
3)
dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;
4)
dane adresowe miejsca magazynowania towaru - wysyłki;
5)
dane adresowe miejsca magazynowania towaru - przyjęcia;
6)
numer rejestracyjny środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, albo numer pociągu wraz z numerem pojazdu kolejowego bez napędu;
7)
datę wystawienia.
8. 
Przepisu ust. 7 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
9. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi analizę ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, związanego z przewozem towarów, dotyczącą zasadności objęcia określonego towaru systemem monitorowania przewozu i obrotu, uwzględniając skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami lub skalę uszczupleń tych podatków. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o wynikach przeprowadzonych analiz i wnioskach z nich wynikających.
10. 
Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, z wyłączeniem paliw opałowych, dokonywany z przeznaczeniem dla:
1)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;
3)
sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju;
4)
Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO;
5)
jednostek wielonarodowych, w tym Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej;
6)
podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);
7)
Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;
8)
Centrum Szkolenia Sił Połączonych;
9)
organów Krajowej Administracji Skarbowej;
10)
Policji;
11)
Służby Więziennej;
12)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
13)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
14)
Straży Granicznej;
15)
Służby Wywiadu Wojskowego;
16)
Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
17)
Agencji Wywiadu;
18)
Państwowej Straży Pożarnej;
19)
instytucji Unii Europejskiej;
20)
przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;
21)
Służby Ochrony Państwa;
22)
dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733).
11. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3a, których przewóz jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając zagrożenie bezpieczeństwa narodowego lub konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 260 z 31.10.1995, str. 45 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 281, Dz. Urz. WE L 320 z 28.11.1998, str. 27 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 319, Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 42, Dz. Urz. UE L 208 z 11.08.2005, str. 12, Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2005, str. 8, Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2008, str. 13, Dz. Urz. UE L 231 z 29.08.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 200 z 03.08.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 49 z 22.02.2008, str. 55 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 20.10.2016, str. 32.