Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1572

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  21.  [Przeznaczenie finansowania uzyskanego z przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju skarbowych papierów wartościowych]
1.  Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 20 ust. 1, może być przeznaczone wyłącznie na:
1) 22  inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;
2) wspieranie przedsiębiorców;
3) ochronę środowiska naturalnego;
4) badania, rozwój oraz innowacje;
5) szkolenia i doradztwo;
6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;
7) 23  zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;
8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
9) infrastrukturę szerokopasmową;
10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
12) infrastrukturę lokalną;
13) 24  zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;
14) 25  inne zadania, jeżeli przepisy odrębne wskazują Polski Fundusz Rozwoju do ich wykonania;
15) 26  koszty obsługi działań wymienionych w pkt 1-14.
1a.  27  Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby celów, o których mowa w ust. 1.
2.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.
22 Art. 21 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
23 Art. 21 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
24 Art. 21 ust. 1 pkt 13 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
25 Art. 21 ust. 1 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
26 Art. 21 ust. 1 pkt 15 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.
27 Art. 21 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.569) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.