[Instytucje rozwoju] - Art. 2. - System instytucji rozwoju. - Dz.U.2022.2183 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Instytucje rozwoju] - System instytucji rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2183 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  2.  [Instytucje rozwoju]
1. 
System instytucji rozwoju tworzą:
1)
Polski Fundusz Rozwoju,
2)
Bank Gospodarstwa Krajowego,
3)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
4)
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
5)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna,
6)
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

- zwane dalej "instytucjami rozwoju".

2. 
Instytucje rozwoju mogą posługiwać się nazwą "Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju", skrótem "Grupa PFR" i wspólnym znakiem identyfikującym, wskazanymi obok odpowiednio nazwy lub firmy instytucji rozwoju.
3. 
Instytucje rozwoju w ramach swoich zadań określonych właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami statutów realizują w sposób skoordynowany zadania w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom, zwane dalej "zadaniami Grupy PFR".