Art. 9b. - [Udostępnienie narzędzia informatycznego do określania na recepcie elektronicznej odpłatności za refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny] - System informacji w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2024 r. do: 25 marca 2025 r.
Art.  9b.  [Udostępnienie narzędzia informatycznego do określania na recepcie elektronicznej odpłatności za refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny]

Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępnia nieodpłatnie narzędzie informatyczne przeznaczone do określania odpłatności, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na recepcie w postaci elektronicznej. Minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej tego ministra dane pozwalające na utworzenie w systemie teleinformatycznym usługodawcy tego narzędzia oraz jego aktualizacje.