[System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia] ( - Art. 24. - System informacji w ochronie zdrowia. - Dz.U.2022.1555 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia] ( - System informacji w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1555 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  24.  [System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia]

(

1. 
System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.
2. 
W skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, o którym mowa w ust. 1, wchodzi moduł zawierający dane dotyczące:
1)
pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:
a)
wiek,
b)
płeć,
c)
numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów,
d)
stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS),
e)
prowadzona tlenoterapia;
2)
liczby łóżek i ich wykorzystania.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje usługodawca będący podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielający świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
4. 
Usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
5. 
Usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2, do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6. 
Administratorem systemu jest:
1)
jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia;
2)
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - w zakresie modułu, o którym mowa w ust. 2.
7. 
Administratorem danych przetwarzanych w systemie jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób i terminy ich przekazywania, mając na uwadze zakres świadczeń udzielanych przez usługodawców oraz potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w szczególności w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii.