[Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole] - Art. 14. - System informacji oświatowej. - Dz.U.2022.868 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole] - System informacji oświatowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.868 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  14.  [Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole]

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:

1)
miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
2)
klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;
3)
rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału, w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
(uchylony);
5)
zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy - Prawo oświatowe, których przeznaczenie określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
5a)
uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
5b)
uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
5c)
uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
6)
miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu - w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
7)
zawód, specjalność i specjalizację - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
8)
formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia szkoły dla dorosłych;
8a)
formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną - w przypadku ucznia odpowiednio branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej szkoły artystycznej;
9)
status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego dokształcania teoretycznego;
10)
korzystanie z indywidualnego nauczania;
11)
realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;
11a) 9
 liczbę godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;
12)
korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy - Prawo oświatowe;
13)
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
14)
(uchylony);
15)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
16)
uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
17)
(uchylony);
18)
uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;
19)
uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;
20)
korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;
21)
ukończenie albo nieukończenie szkoły;
22)
uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły - w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
23)
informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;
24)
(uchylony);
25)
uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, według rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, w tym dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację tych uczniów;
26)
uzyskanie karty rowerowej;
27)
korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3, 4 i 4a ustawy - Prawo oświatowe;
28)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
29)
korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
30)
informację o korzystaniu z internatu;
31)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole;
32)
informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.
9 Art. 14 pkt 11a dodany przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.