[Dane ucznia w związku z uczęszczaniem do przedszkola] - Art. 13. - System informacji oświatowej. - Dz.U.2022.868 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Dane ucznia w związku z uczęszczaniem do przedszkola] - System informacji oświatowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.868 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  13.  [Dane ucznia w związku z uczęszczaniem do przedszkola]

Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:

1)
miejsce zamieszkania ucznia;
2)
spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
3)
indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
4)
spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego;
4a) 8
 liczbę godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;
5)
korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
6)
rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny albo specjalny;
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
10)
uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
11)
korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 32 ust. 5 albo 6 ustawy - Prawo oświatowe;
12)
wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
13)
datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
8 Art. 13 pkt 4a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.