Art. 42. - System Informacji Finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.180

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  42. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 13 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 w ust. 1:
a)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) wykonywanie zadań jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. Urz. UE L 248 z 18.09.2013, str. 1, z późn. zm. 14 ), zwanym dalej "rozporządzeniem (UE) nr 883/2013";",

b)
w pkt 18a po wyrazach "na jego wniosek" dodaje się wyrazy ", o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 883/2013, ",
c)
po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu:

"18b) wykonywanie zadań wynikających z art. 7 ust. 3a rozporządzenia (UE) nr 883/2013;";

2)
po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

"Art. 48a. 1. Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wydane w związku z wnioskiem o informacje złożonym na podstawie art. 7 ust. 3a rozporządzenia (UE) nr 883/2013 bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących obrotów i stanów wskazanych w żądaniu rachunków bankowych, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz dostawców usług płatniczych.

3. Przepisy art. 48 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.";

3)
w art. 49b wyrazy "art. 49-49aa" zastępuje się wyrazami "art. 48a-49aa";
4)
w art. 54 w ust. 2 po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180);".

13 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177.
14 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 49.