[Obowiązek oznakowania lub zgłoszenia wwozu zwierzęcia gospodarskiego przywożonego na terytorium RP] - Art. 22. - System... - Dz.U.2021.1542 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Obowiązek oznakowania lub zgłoszenia wwozu zwierzęcia gospodarskiego przywożonego na terytorium RP] - System identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1542 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  22.  [Obowiązek oznakowania lub zgłoszenia wwozu zwierzęcia gospodarskiego przywożonego na terytorium RP]
1.  3
 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, które jest przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu tego zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli urzędowej, o której mowa w tytule II w rozdziale V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm. 4 ), nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie:
1)
określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła;
2)
określonym w art. 4 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz;
3)
30 dni - w przypadku świń.
2. 
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a jego uboju dokona się w terminie:
1)
określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 - w przypadku bydła;
2)
określonym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i kóz;
3)
30 dni - w przypadku świń.
3. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, posiadacz bydła dołącza dokument potwierdzający pochodzenie z państwa trzeciego.
4. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz bydła dołącza paszport tego zwierzęcia wydany w państwie członkowskim.
5. 
Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie elektronicznej przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję.
6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b, art. 12 ust. 7 pkt 2 lit. b, art. 18 ust. 5 pkt 2 lit. b, art. 19 ust. 1a pkt 2 lit. b, art. 20 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz art. 20a ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz szczegółowe warunki i sposób przekazywania danych na tym formularzu, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych informacji.
3 Art. 22 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1570) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 sierpnia 2022 r.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.