Art. 80. - [Obowiązek monitorowania i rozliczania wielkości emisji] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.589 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  80.  [Obowiązek monitorowania i rozliczania wielkości emisji]
1. 
Operator statku powietrznego albo prowadzący instalację jest obowiązany do monitorowania wielkości emisji odpowiednio zgodnie z planem monitorowania emisji z operacji lotniczych albo uproszczonym planem monitorowania emisji z operacji lotniczych albo planem monitorowania wielkości emisji, zatwierdzonymi przez właściwy organ.
2. 
Operator statku powietrznego albo prowadzący instalację jest obowiązany do rozliczenia wielkości emisji za każdy rok okresu rozliczeniowego.
3. 
Operator statku powietrznego albo prowadzący instalację sporządza raport na temat wielkości emisji.