[Rola Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami] - Art. 7. - System handlu uprawnieniami do emisji gazów... - Dz.U.2022.1092 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Rola Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1092 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  7.  [Rola Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami]
1. 
Systemem administruje Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zwany dalej "Krajowym ośrodkiem".
2. 
Dane osobowe przetwarzane w związku z administrowaniem systemem podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.