[Opłaty należne na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 146. - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. - Dz.U.2022.1092 t.j. - OpenLEX

Art. 146. - [Opłaty należne na podstawie dotychczasowych przepisów] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1092 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  146.  [Opłaty należne na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Do opłat należnych na podstawie:
1)
art. 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
2)
art. 27 ustawy wymienionej w art. 151

- stosuje się przepisy obowiązujące w czasie, w którym powstał obowiązek ich uiszczenia.

2. 
Do opłaty, o której mowa w art. 27 ustawy wymienionej w art. 151, należnej za 2013 rok, stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że podstawą obliczenia wysokości należnej opłaty, jest liczba uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii.
3. 
Jeżeli opłata, o której mowa w ust. 2, wniesiona przez prowadzącego instalację przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest wyższa niż opłata, której podstawą obliczenia jest liczba uprawnień do emisji wydanych na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii, to różnica ta stanowi nadpłatę. Do nadpłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.