[Środki przeznaczone na finansowanie zadań Krajowego ośrodka] - Art. 145. - System handlu uprawnieniami do emisji gazów... - Dz.U.2022.1092 t.j. - OpenLEX

Art. 145. - [Środki przeznaczone na finansowanie zadań Krajowego ośrodka] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1092 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  145.  [Środki przeznaczone na finansowanie zadań Krajowego ośrodka]

Przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 115 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz wpływy z opłat, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, należnych przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 151, są uwzględniane przy ustalaniu wysokości zobowiązania określonego w art. 401c ust. 8 ustawy zmienianej w art. 115, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.