[Opłata za otwarcie rachunku; opłaty roczne] - Art. 13. - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. - Dz.U.2022.1092 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Opłata za otwarcie rachunku; opłaty roczne] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1092 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  13.  [Opłata za otwarcie rachunku; opłaty roczne]
1. 
Za otwarcie rachunku w rejestrze Unii wnosi się opłatę w wysokości 2000 zł.
2. 
Posiadacz rachunku w rejestrze Unii wnosi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, opłatę roczną w wysokości 500 zł, wskazując w tytule przelewu bankowego numer rachunku w rejestrze Unii, którego dotyczy wnoszona opłata.
3. 
Nie wnosi się opłaty za otwarcie rachunku i opłaty rocznej w przypadku krajowego rachunku posiadania.
4. 
Opłatę za otwarcie rachunku i opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu. Opłaty stanowią przychód Narodowego Funduszu.
5. 
Opłaty rocznej nie wnosi się za rok, w którym wniesiono opłatę za otwarcie rachunku.
6. 
Obowiązek wniesienia opłaty rocznej ustaje, gdy emisja zostanie rozliczona zgodnie z art. 92 ust. 1 albo 5, a saldo rachunku jest zerowe, jednak nie wcześniej niż w roku następującym po roku, w którym stwierdzono wygaśnięcie zezwolenia.
7. 
W przypadku rachunku innego niż rachunek posiadania operatora i rachunek posiadania operatora statków powietrznych obowiązek wniesienia opłaty rocznej ustaje w roku następującym po roku, w którym posiadacz rachunku w rejestrze Unii złożył do Krajowego ośrodka wniosek o jego zamknięcie, o ile saldo tego rachunku jest zerowe.