[Domniemanie prawdziwości danych w CEIDG] - Art. 33. - Swoboda działalności gospodarczej. - Dz.U.2017.2168 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Domniemanie prawdziwości danych w CEIDG] - Swoboda działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2168 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2019 r.
Art.  33.  [Domniemanie prawdziwości danych w CEIDG]

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.