Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.413

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe dane, które powinno zawierać świadectwo służby;
2) tryb wydawania i dokonywania sprostowań świadectwa służby;
3) informacje, które są zamieszczane w świadectwie służby na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
4) wzór formularza świadectwa służby.
§  2. 
1.  W świadectwie służby umieszcza się dane niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego funkcjonariusza dotyczące:
1) imienia (imion) i nazwiska funkcjonariusza, daty i miejsca jego urodzenia oraz imion rodziców, jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę, okresu pełnienia służby lub zatrudnienia oraz rodzaju służby (przygotowawcza, stała);
2) okresu pełnienia służby w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) zajmowanego stanowiska i posiadanego stopnia służbowego w dniu zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej;
4) podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej;
5) liczby:
a) dni urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz został zwolniony ze służby, wydalony ze Służby Celno-Skarbowej albo w którym stosunek służbowy wygasł,
b) dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz został zwolniony ze służby, wydalony ze Służby Celno-Skarbowej albo w którym stosunek służbowy wygasł, za które funkcjonariuszowi wypłacono ekwiwalent pieniężny,
c) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357);
6) wykorzystanego:
a) urlopu bezpłatnego, podstawy prawnej jego udzielenia oraz okresu trwania urlopu,
b) urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,
c) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,
d) urlopu ojcowskiego, jego wymiaru oraz części urlopu,
e) urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,
f) urlopu wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru, okresu oraz części urlopu;
7) okresów nieskładkowych przypadających w okresie pełnienia służby lub zatrudnienia, których dotyczy świadectwo służby, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
8) wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej;
9) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą";
10) przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4, art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy.
2.  Wzór świadectwa służby określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej, co najmniej 7 dni przed datą ustania stosunku służbowego, w świadectwie służby umieszcza się dodatkowo informacje o:
1) wysokości i składnikach uposażenia;
2) zajmowanych stanowiskach służbowych.
2.  W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w ust. 1, jednakże przed datą ustania stosunku służbowego, funkcjonariuszowi wydaje się świadectwo służby zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku służbowego.
§  4. 
1.  Świadectwo służby wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę.
2.  Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej.
3.  W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej wydaje odpis świadectwa służby funkcjonariuszowi albo osobie, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy.
§  5. 
1.  Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza na kopii świadectwa własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz datą. Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.
2.  Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby nie jest możliwe, świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia zwolnienia ze służby w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149).
3.  Funkcjonariuszowi:
1) którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 182 pkt 2 ustawy,
2) wydalonemu ze Służby Celno-Skarbowej na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego

- świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia odpowiednio wygaśnięcia stosunku służbowego lub uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.  W przypadku śmierci funkcjonariusza świadectwo służby sporządza się niezwłocznie i włącza się do akt osobowych zmarłego funkcjonariusza.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej z żądaniem jego sprostowania złożonym w postaci papierowej.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1:
1) wydaje nowe świadectwo służby - w przypadku uwzględnienia żądania;
2) przesyła w postaci papierowej informację z podaniem przyczyn odmowy - w przypadku nieuwzględnienia żądania.
§  7.  Kierownik jednostki organizacyjnej:
1) dokonuje sprostowania wydanego uprzednio świadectwa służby, uzupełniając je o informacje o dokonanych zmianach, jeżeli mają one wpływ na treść wystawionego świadectwa - w przypadku zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby albo zmiany orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu ze Służby Celno-Skarbowej;
2) pozostawia w aktach osobowych funkcjonariusza poprzednio sporządzone świadectwo służby i umieszcza na nim adnotację o jego zmianie, potwierdzając dokonanie adnotacji własnoręcznym podpisem oraz przystawiając pieczęć - w przypadku określonym w pkt 1 oraz w § 6 ust. 2 pkt 1.
§  8.  W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 3 ustawy, świadectwo służby wydaje się lub dokonuje jego sprostowania na wniosek złożony w postaci papierowej do kierownika jednostki organizacyjnej. Przepisy § 5 ust. 1-3, § 6 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

.......................................... .............................................

(pieczęć nagłówkowa) (miejscowość i data)

.....................................................

(nr REGON-PKD 2007)

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1. Stwierdza się, że

....................................................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko)

urodzony(-na)

....................................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

imiona rodziców

....................................................................................................................................................................

pełnił(a) służbę lub był(a) zatrudniony(-na) w

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę, oraz okresy pełnienia służby

lub zatrudnienia)

w okresie od dnia ........................................... do dnia .................................. - służba przygotowawcza;

w okresie od dnia ............................................ do dnia................................. - służba stała.

2. Pełnił(a) służbę w szczególnym charakterze

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(okresy pełnienia służby w szczególnym charakterze, zajmowane stanowiska)

3. W dniu zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego/wydalenia ze Służby Celno-

-Skarbowej*:

1) zajmował(a) stanowisko .....................................................................................................................................

2) posiadał(a) stopień służbowy .............................................................................................................................

4. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku

służbowego/wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej*:

.....................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

5. W roku, w którym ustał stosunek służbowy:

a) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: ..................................... dni,

(liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego i wykorzystanego)

wykorzystał(a) urlop dodatkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: .................................... dni,

(liczba dni urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego)

b) wypłacono ekwiwalent pieniężny za ........................... dni przysługującego urlopu wypoczynkowego,

c) wykorzystał(a) zwolnienie przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy

.........................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin wykorzystanego zwolnienia)

6. W okresie służby:

a) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie .................................................................

(podstawa prawna)

w okresie .................................................................,

b) wykorzystał(a) urlop macierzyński udzielony na podstawie ....................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ................................................ w okresie ........................................................

c) wykorzystał(a) urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielony na podstawie

.......................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze .......................................... w okresie ........................................................

d) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ........ w ....... częściach,

e) wykorzystał(a) urlop rodzicielski udzielony na podstawie .......................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ...... w ......... częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy

w ............. częściach,

f) korzystał(a) z urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie ..........................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ........................ w okresie (okresach) ......................................... w ...................... częściach

7. Okresy nieskładkowe przypadające w okresie/okresach*, których dotyczy świadectwo

służby, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

8. Informacje o wypłacie odprawy emerytalnej albo rentowej:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

9. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.):

..................................................................................................................................................................

(tytuł prawny)

..................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

10. Informacje na temat przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4,

art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

11. Pozostałe informacje zamieszczane na wniosek funkcjonariusza:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(dotyczy informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018

r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 413))

......................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

POUCZENIE

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie

świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio funkcjonariusz Służby

Celno-Skarbowej albo osoba, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej, może wystąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa

służby z żądaniem jego sprostowania do:

................................................................................................................................................................

(wpisać właściwego kierownika jednostki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1420 oraz z 2017 r. poz. 771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).