Świadectwo służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1829

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1729) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dane, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2)
tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby funkcjonariusza;
3)
wzór formularza świadectwa służby funkcjonariusza.
1. 
W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień funkcjonariusza wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczące:
1)
okresu służby, w tym:
a)
okresu służby przygotowawczej i stałej,
b)
zatrudnienia w Kancelarii Sejmu na stanowiskach pracy w Straży Marszałkowskiej określonych w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 i 1429);
2)
zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego;
3)
podstawy prawnej rozwiązania stosunku służbowego;
4)
liczby dni urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego i okolicznościowego, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej "ustawą", przysługujących i wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany;
5)
liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany, i dni urlopu zaległego, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 81 ustawy;
6)
okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
7)
okresu korzystania:
a)
z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz wymiaru i części urlopu,
b)
z urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu,
c)
z urlopu rodzicielskiego oraz wymiaru i części urlopu,
d)
z urlopu wychowawczego oraz wymiaru i części urlopu,
e)
z urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany,
f)
ze zwolnienia od służby z powodu działania siły wyższej, przewidzianego w art. 62b ust. 1 ustawy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany;
8)
okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany, zwolnienia przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
9)
potrąceń z uposażenia funkcjonariusza na zasadach określonych w art. 96 ustawy;
10)
okresu pozostawania poza służbą, za który przyznano świadczenie, o którym mowa w art. 99h ustawy.
2. 
Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony przed dniem zwolnienia ze służby, w świadectwie służby podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia funkcjonariusza oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
3. 
Wzór formularza świadectwa służby jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Funkcjonariusz zwalniany ze służby otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia określonym w decyzji, na podstawie której nastąpiło zwolnienie ze służby.
1. 
Świadectwo służby sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy egzemplarz otrzymuje funkcjonariusz, a drugi egzemplarz pozostawia się w aktach osobowych tego funkcjonariusza.
2. 
Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania na drugim egzemplarzu świadectwa służby, przeznaczonym do włączenia do akt osobowych tego funkcjonariusza.
3. 
W przypadku odbioru świadectwa służby przez osobę upoważnioną przez funkcjonariusza na piśmie osoba ta potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania.
4. 
W razie śmierci funkcjonariusza albo stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza świadectwo służby wydaje się członkowi rodziny funkcjonariusza uprawnionemu do odprawy pośmiertnej.
Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w dniu określonym w § 3 i w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2 albo 3, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) w terminie 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo doręcza się w inny sposób.
Świadectwo służby funkcjonariuszom wydaje Komendant Straży Marszałkowskiej, a w przypadku Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępców świadectwo służby wydaje Szef Kancelarii Sejmu.
1. 
Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy, złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się do przełożonego, który wydał świadectwo służby.
2. 
W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
3. 
O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby, z powodu jego złożenia po terminie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy albo z uwagi na fakt, że wnoszono o podanie w świadectwie służby nieprawdziwych danych, przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.
1. 
Nowe świadectwo służby w miejsce wydanego uprzednio, poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 2, wydaje się w razie:
1)
zmiany decyzji, na podstawie której nastąpiło zwolnienie ze służby, mającej wpływ na treść świadectwa służby;
2)
zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio mianowanego na stanowisko służbowe w trybie art. 99g ust. 1 ustawy.
2. 
W nowym świadectwie służby wydanym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się także okres służby objęty poprzednio wydanym świadectwem oraz okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10.
Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2 lub w § 8 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby pozostawia się w aktach osobowych funkcjonariusza.
W sprawach wydania i sprostowania świadectwa służby wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 1549).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

wzór