Świadectwo służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1549

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dane, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2)
tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby funkcjonariusza;
3)
wzór formularza świadectwa służby funkcjonariusza.
1. 
W świadectwie służby podaje się dane dotyczące:
1)
okresu służby i zatrudnienia w Kancelarii Sejmu na stanowiskach w Straży Marszałkowskiej;
2)
zajmowanego ostatnio stanowiska;
3)
podstawy prawnej zwolnienia ze służby;
4)
liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;
5)
liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej;
6)
okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
7)
okresu korzystania z:
a)
urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,
b)
urlopu ojcowskiego oraz wymiaru i części tego urlopu,
c)
urlopu rodzicielskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu,
d)
urlopu wychowawczego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz części urlopu;
8)
okresu wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076);
9)
potrąceń z uposażenia na zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.
2. 
Na żądanie funkcjonariusza w świadectwie służby podaje się dane o wysokości i składnikach uposażenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
1. 
Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby wydaje się świadectwo służby w dniu, w którym następuje zwolnienie. Otrzymanie świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.
2. 
Jeżeli wydanie świadectwa służby w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe, świadectwo służby przesyła się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia zwolnienia ze służby, w sposób określony w przepisach działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650 i 1544).
Kopię świadectwa służby przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach Szef Kancelarii Sejmu wydaje odpis tego świadectwa na wniosek funkcjonariusza albo osoby, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.
Wzór formularza świadectwa służby jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Funkcjonariusz zwolniony ze służby może wystąpić do Szefa Kancelarii Sejmu z żądaniem sprostowania świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. 
W przypadku uwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby Szef Kancelarii Sejmu wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe świadectwo w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał wniosek.
3. 
W przypadku nieuwzględnienia żądania sprostowania świadectwa służby Szef Kancelarii Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania informuje funkcjonariusza o odmowie sprostowania, podając przyczynę odmowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

............................................. Warszawa, dnia .........................

(pieczątka nagłówkowa)

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1. Stwierdza się, że ............................................................................................................ ,

(imię i nazwisko)

syn/córka* .................................................................................................................... ,

(imiona rodziców)

urodzony(-na) ................................................................................................................ ,

(data i miejsce urodzenia)

pełnił(a) służbę przygotowawczą/stałą* w Straży Marszałkowskiej

w okresie od dnia ............................................ do dnia ...................................................

w tym był(a) zatrudniony(-na) w Straży Marszałkowskiej w okresie....................................................

2. W dniu zwolnienia ze służby zajmował(a) stanowisko ......................................................

...................................................................................................................................................................

(zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja)

3. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby: ................................................

...................................................................................................................................................................

(podstawa prawna zwolnienia ze służby)

4. W okresie służby:

1) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze ................................................................

.............................................................................................................................................;

(liczba dni urlopu wypoczynkowego w roku ustania stosunku służbowego)

2) wypłacono ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 stycznia

2018 r. o Straży Marszałkowskiej, za ............... dni urlopu wypoczynkowego

przysługującego w roku, w którym ustał stosunek służbowy;

3) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego.........................................................................................

..........................................................................................................................................................;

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

4) korzystał(a) z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................;

(okres trwania urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, podstawa prawna jego udzielenia, jego wymiar

i części)

5) korzystał z urlopu ojcowskiego .............................................................................................

...................................................................................................................................................;

(okres trwania urlopu ojcowskiego, jego wymiar i części)

6) korzystał(a) z urlopu rodzicielskiego .....................................................................................

...................................................................................................................................................;

(okres trwania urlopu rodzicielskiego, podstawa prawna jego udzielenia, jego wymiar i części)

7) korzystał(a) z urlopu wychowawczego ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................

(okres trwania urlopu wychowawczego, podstawa prawna jego udzielenia, jego wymiar i części)

8) wykorzystał(a) zwolnienie od służby przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ...................................

................................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy)

5. Informacja o zajęciu uposażenia: .....................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

..................................................................................................................................................................

(wysokość potrącanych kwot)

6. Pozostałe informacje: ......................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................

(pieczątka i podpis Szefa Kancelarii Sejmu)

Pouczenie

Funkcjonariusz może wystąpić do Szefa Kancelarii Sejmu z żądaniem sprostowania

świadectwa służby w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

_____

* Niepotrzebne skreślić.