[Świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika] - § 5. - Świadectwo pracy. - Dz.U.2020.1862 t.j. - OpenLEX

§ 5. - [Świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika] - Świadectwo pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1862 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2020 r.
§  5.  [Świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika]
W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób - innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.