Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.212

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2019 r.
§  21.  9  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 pkt 3 i § 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 10
9 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2017 r.
10 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 347), które na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1033) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.