Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.510 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika;
2) wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;
3) wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika.
§  2.  Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.
§  3. 
1.  Na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na okres nie dłuższy niż wskazany w ADR, licząc od daty badania technicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.
2.  W przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia badania pojazdu MEMU lub cysterny, w tym także elementów pojazdu-baterii w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, termin ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż termin badania, określony odpowiednio w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075 oraz z 2017 r. poz. 2089), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;
2) sporządzony przez Transportowy Dozór Techniczny protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;
3) potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356 i 2518), oraz opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;
4) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;
5) kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu.
4.  W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;
2) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;
3) w przypadku cystern również protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że cysterny spełniają wymagania określone w ADR, sporządzony przez Wojskowy Dozór Techniczny oraz decyzję dopuszczającą cysternę do eksploatacji.
§  4. 
1.  Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przedłuża się na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, albo dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
2) oryginał świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o przedłużenie ważności którego wnioskodawca występuje.
§  5. 
1.  W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2.
3.  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR niebieski odcisk stempla o treści "WTÓRNIK".
§  6.  Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim. Punkt 11 "Uwagi" wypełnia się również w języku angielskim.
2.  W świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR wydawanym dla pojazdu-cysterny napełnianej podciśnieniowo, przeznaczonej do przewozu, odpadów, w punkcie 11 "Uwagi" zamieszcza się uwagę: "pojazd-cysterna napełniana podciśnieniowo do przewozu odpadów / vacuum-operated waste tank-vehicle".
§  8. 
1.  Ustala się opłatę za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz przedłużenie jego ważności w wysokości 150 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
2.  Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR w wysokości 20 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
§  8a. 
1.  Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.
2.  Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002.237.2011), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834).