Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. - Dz.U.2021.2083 t.j. - OpenLEX

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2083 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika;
2)
wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;
3)
wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika.
Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.
1. 
Na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na okres nie dłuższy niż wskazany w ADR, licząc od daty badania technicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.
2. 
W przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia badania pojazdu MEMU lub cysterny, w tym także elementów pojazdu-baterii w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, termin ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż termin badania, określony odpowiednio w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076, z 2016 r. poz. 1075, z 2017 r. poz. 2089 oraz z 2019 r. poz. 1787 i 2466), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;
2)
kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;
3)
potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), oraz opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;
4)
kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;
5)
kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu;
6)
w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną;
7)
w przypadku pojazdów EX/III, dla których Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie wydawał świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po raz pierwszy:
a)
wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III, albo
b)
poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 ADR w zakresie pojazdu EX/III, albo
c)
kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i 1997), albo
d)
kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
4. 
W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;
2)
kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;
3)
w przypadku cystern również protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że cysterny spełniają wymagania określone w ADR, sporządzony przez Wojskowy Dozór Techniczny oraz decyzję dopuszczającą cysternę do eksploatacji.
1. 
Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przedłuża się na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, albo dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
2)
oryginał świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o przedłużenie ważności którego wnioskodawca występuje.
1. 
W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2.
3. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR niebieski odcisk stempla o treści "WTÓRNIK".
1. 
Wniosek o wydawanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, jego przedłużanie albo wydawanie jego wtórnika składa się do Transportowego Dozoru Technicznego:
1)
bezpośrednio albo
2)
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo
3)
za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
2. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje albo przedłuża świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu oryginału zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, a w przypadku przedłużenia świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR po dołączeniu również dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim. Punkt 11 "Uwagi" wypełnia się również w języku angielskim.
2. 
W świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR wydawanym dla pojazdu-cysterny napełnianej podciśnieniowo, przeznaczonej do przewozu, odpadów, w punkcie 11 "Uwagi" zamieszcza się uwagę: "pojazd-cysterna napełniana podciśnieniowo do przewozu odpadów / vacuum-operated waste tank-vehicle".
1. 
Ustala się opłatę za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz przedłużenie jego ważności w wysokości 175 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
2. 
Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR w wysokości 45 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
1. 
Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.
2. 
Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na

papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na

papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadający pasek koloru różowego biegnący po przekątnej;

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002.237.2011), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834).