Świadectwa służby żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.128.1344

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
dane, które należy podać w świadectwie służby;
2)
wzór świadectwa służby;
3)
tryb wydawania i prostowania świadectw służby.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
2) 1
 dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji.
1. 2
 W świadectwie służby podaje się następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
imiona rodziców;
3)
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
4) 3
 okres pełnienia czynnej służby wojskowej z uwzględnieniem służby niezawodowej i zawodowej (ze wskazaniem, w przypadku służby zawodowej, okresów jej pełnienia jako służby stałej i kontraktowej);
5)
ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;
6)
podstawę prawną zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo, w przypadku śmierci lub uznania za zmarłego albo stwierdzenia zaginięcia żołnierza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego;
7)
liczbę dni urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego wykorzystanego przez żołnierza w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;
8)
okresy korzystania w czasie całej służby z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia;
9)
okres korzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, z urlopu okolicznościowego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny i podstawę prawną jego udzielenia;
10)
wykorzystany w okresie służby urlop macierzyński;
10a) 4
 wykorzystany w okresie służby urlop wychowawczy;
11)
wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia od zajęć służbowych;
12)
liczbę dni, za które zwolniony żołnierz otrzymał świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 95 pkt 2 ustawy;
13)
potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 103 ustawy;
14)
okresy pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy;
15)
okresy pełnienia służby wojskowej na stanowiskach określanych jako stanowiska o szczególnych właściwościach, o których mowa w art. 62 ust. 3 ustawy;
16)
okres pełnienia służby uzasadniającej podwyższenie emerytury wojskowej na podstawie przepisów o świadczeniach emerytalnych żołnierzy zawodowych;
17)
okres pozostawania poza służbą;
18)
informacje na temat ubezpieczenia społecznego, w przypadku gdy żołnierz zawodowy nie nabył uprawnień do emerytury wojskowej;
19)
zaliczone do dnia 30 czerwca 2004 r. do wysługi lat w stopniu wojskowym okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310);
20)
dane zamieszczone na wniosek zwolnionego żołnierza.
2.
Na prośbę żołnierza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się szczegółowe informacje dotyczące stanowisk służbowych zajmowanych w trakcie pełnienia służby, a także informacje o wysokości i składnikach uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz o posiadanych kwalifikacjach.
3.
W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.
4.
Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.
 
1.
Żołnierz zawodowy zwalniany z zawodowej służby wojskowej otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji, świadectwo służby. Otrzymanie świadectwa służby żołnierz potwierdza własnoręcznym podpisem oraz datą na egzemplarzu pozostającym w aktach jednostki wojskowej.
2.
Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez żołnierza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza osoba upoważniona. Upoważnienie dołącza się do akt personalnych żołnierza.
3.
W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia żołnierza świadectwo służby wydaje się członkowi rodziny żołnierza, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, lub osobie będącej spadkobiercą żołnierza, na ich pisemny wniosek.
4.
Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby przesyła się żołnierzowi albo osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub doręcza je w inny sposób, w terminie 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby, za potwierdzeniem odbioru.
5.
Z egzemplarza świadectwa służby, o którym mowa w ust. 1, sporządza się kopię, którą włącza się do teczki akt personalnych żołnierza.
Do wydania świadectwa służby oraz do jego prostowania jest uprawniony dowódca jednostki wojskowej.
1.
Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub osoba, o której mowa w § 4 ust. 3, może, w terminie określonym w art. 123 ust. 2 ustawy, złożyć wniosek o prostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo służby.
2.
W przypadku złożenia wniosku o prostowanie świadectwa służby po terminie dowódca jednostki wojskowej, w drodze postanowienia, może przywrócić termin na pisemny wniosek żołnierza lub osoby, o której mowa w § 4 ust. 3, jeżeli uprawdopodobnią, że uchybienie nastąpiło bez ich winy. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
3.
Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o prostowanie świadectwa wydaje:
1)
nowe świadectwo w przypadku uwzględnienia wniosku;
2)
postanowienie o odmowie prostowania świadectwa służby.
4.
Na postanowienie o odmowie prostowania świadectwa służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
5.
Wyższy przełożony, w terminie miesiąca od dnia wniesienia zażalenia na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, wydaje postanowienie o:
1)
uwzględnieniu zażalenia albo
2)
utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej wydaje nowe świadectwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia w tej sprawie.
7.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, wymaga pisemnego uzasadnienia. Na postanowienie to nie służy zażalenie.
8.
Dowódca jednostki wojskowej może w każdym czasie z urzędu prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanym świadectwie służby. Na postanowienie o prostowaniu z urzędu świadectwa służby służy zażalenie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
1.
Nowe świadectwo wydaje się również w przypadku:
1)
zmiany decyzji o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego mającej wpływ na treść świadectwa;
2)
zwolnienia ze służby żołnierza, wobec którego nastąpiło uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu.
2.
W razie wydania nowego świadectwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i § 6 ust. 3 pkt 1 i ust. 6, poprzednio sporządzone świadectwo usuwa się z akt osobowych i poddaje zniszczeniu.
 
1.
W przypadkach, o których mowa w art. 123 ust. 3 ustawy, były żołnierz zawodowy składa wniosek na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej, który wydał świadectwo, rozstrzyga w formie decyzji.
3.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej.
Duplikat świadectwa służby wydaje się, gdy żołnierz lub osoba uprawniona zwróci się na piśmie o wydanie świadectwa w związku z jego zagubieniem lub zniszczeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

ZAŁĄCZNIK  7

WZÓR

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

................................................. ...........................................

(pieczęć nagłówkowa (miejscowość, data)

jednostki wojskowej)

................................................ ...........................................

(znak sprawy) (numer REGON-EKD)

1. Stwierdza się, że ..................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko żołnierza)

imiona rodziców: ..................................................................................................................

urodzony(a): ..........................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia) (numer PESEL)

pełnił(a) czynną służbę w okresie od ........................................ do ..................................,

w tym:

a)
zawodową służbę wojskową kontraktową .....................................................................

........................................................................................................................................,

(okres pełnienia służby)

b)
zawodową służbę wojskową stałą ................................................................................ .

(okres pełnienia służby)

2. W dniu, w którym został(a) zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, zajmował(a) stanowisko służbowe: ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(stanowisko służbowe, okres jego zajmowania, nazwa jednostki wojskowej)

3. Zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy na podstawie: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(podstawa prawna zwolnienia ze służby - wygaśnięcia stosunku służbowego)

4. Żołnierz został rozliczony w całości z prawa do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym został zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej. Żołnierz w roku kalendarzowym, w którym został zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, wykorzystał: urlopu wypoczynkowego ................. dni, dodatkowego urlopu wypoczynkowego ............. dni, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego .................. dni. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej oraz za urlopu niewykorzystane w latach poprzednich, łącznie za ..................... dni.

5. Okresy korzystania w roku kalendarzowym, w którym został(a) zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, z urlopu zdrowotnego .........................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

6. Okresy korzystania w roku kalendarzowym, w którym został(a) zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, z urlopu szkoleniowego .......................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

7. Okresy korzystania w służbie z urlopu bezpłatnego ........................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

8. Okresy korzystania w roku kalendarzowym, w którym został(a) zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, z urlopu okolicznościowego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny ........................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

9. Okresy korzystania w służbie z urlopu macierzyńskiego ................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

10. Okresy korzystania w służbie z urlopu wychowawczego ................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(okresy i podstawa prawna)

11. Wykorzystał(a) w roku kalendarzowym, w którym został(a) zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim(ą) stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, inne zwolnienia od zajęć służbowych ................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

12. Liczbę dni, za które żołnierz, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej lub wygasł z nim stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, otrzymał świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.) ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

13. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ..................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

.............................................................................................................................................. .

(wysokość potrąconych kwot)

14. Okresy pełnienia służby wojskowej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych .....................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

15. Okresy pełnienia służby na stanowiskach określanych jako stanowiska o szczególnych właściwościach, o których mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych .........................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

16. Okresy pełnienia służby wojskowej uzasadniającej podwyższenie emerytury wojskowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) .............................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

17. Okresy pozostawania poza służbą wojskową ...................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

18. Informacje na temat ubezpieczenia społecznego ..............................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

19. Okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310), zaliczone do dnia 30 czerwca 2004 r. do wysługi w stopniu wojskowym .......................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

20. Dane zamieszczone na wniosek żołnierza, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1344, z późn. zm.) .......................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

(pieczątka, podpis dowódcy jednostki wojskowej wydającego świadectwo służby)

Pouczenie:

Żołnierz albo osoba uprawniona, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1344, z późn. zm.), może w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa służby wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Wniosek o sprostowanie świadectwa składa się na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej, który wydał świadectwo.

1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U.08.41.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2008 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U.08.41.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2008 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.67.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2010 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.67.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2010 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U.08.41.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2008 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U.08.41.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2008 r.
7 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz.U.08.41.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.67.433) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2010 r.