§ 7. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 7. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  7. 
1. 
Świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, mogą być cofnięte przez Prezesa UTK w przypadku stwierdzenia zagrożenia: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska.
2. 
Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK pisemnie wzywa podmiot, dla którego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, do:
1)
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
2)
zaprzestania eksploatacji odpowiednio typu urządzenia albo budowli do czasu usunięcia tych uchybień.
3. 
Prezes UTK cofa świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu w przypadku, gdy podmiot, który je posiada, nie usunął uchybień w wyznaczonym terminie.