§ 6. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 6. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  6. 
1. 
Świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, wydaje się na czas nieokreślony, a w przypadku nowych typów lub konieczności wykonania prób eksploatacyjnych, na czas określony - przewidziany na przeprowadzenie tych prób.
2. 
Próby, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z programem prób eksploatacyjnych, opracowanym przez jednostkę upoważnioną i zatwierdzanym przez Prezesa UTK.
3. 
Jeżeli próby, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, Prezes UTK, na wniosek tych podmiotów, wydaje nowe świadectwo na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, do wniosku o wydanie świadectwa nie jest wymagane ponowne załączanie dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 lub § 4, z wyjątkiem nowego porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem.