§ 5. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 5. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  5. 
1. 
Prezes UTK wydaje świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, na podstawie wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 albo § 4.
2. 
Wnioski, o których mowa w § 2-4, są rozpatrywane nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.