§ 4. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 4. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  4. 
Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:
1)
opis techniczny lub dokumentację techniczną;
2)
pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny.