§ 3. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 3. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  3. 
1. 
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego występuje do Prezesa UTK:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
2)
producent albo jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
przewoźnik kolejowy wykonujący przewozy wyłącznie po sieci kolejowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
wykonawca modernizacji;
5)
dysponent.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4, należy również załączyć:
1)
wyniki badań typu pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną;
2)
dokumentację techniczną, w tym:
a)
warunki techniczne wykonania i odbioru,
b)
dokumentację techniczno-ruchową,
c)
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów pojazdów kolejowych lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
d)
opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy - w przypadku typów pojazdów kolejowych po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
e)
opinię jednostki upoważnionej,
f)
opinię Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.