§ 2. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 2. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  2. 
1. 
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego albo świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK":
1)
podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządca infrastruktury;
3)
przewoźnik kolejowy;
4)
producent albo jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
podmiot władający budowlą;
6)
wykonawca;
7)
podmiot zamawiający.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4, należy załączyć:
1)
w zakresie dotyczącym typu budowli:
a)
wyniki badań typu budowli przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną,
b)
dokumentację techniczną, w tym:
-
warunki techniczne wykonania i odbioru,
-
dokumentację techniczną dla budowli,
-
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów budowli lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
-
opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub użytkownika bocznicy kolejowej - w przypadku typów budowli po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
-
opinię jednostki upoważnionej;
2)
w zakresie dotyczącym typu urządzenia:
a)
wyniki badań typu urządzenia przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną,
b)
dokumentację techniczną, w tym:
-
warunki techniczne wykonania i odbioru,
-
dokumentację techniczno-ruchową,
-
dowód bezpieczeństwa lub weryfikację tego dowodu - w przypadku urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
-
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
-
opinię techniczną wydaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 - w przypadku typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
-
opinię jednostki upoważnionej.