§ 11. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 11. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  11. 
Do postępowań w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczętych po dniu 28 stycznia 2012 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.