§ 10. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 10. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  10. 
Urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdy kolejowe, na które Prezes UTK wydał na podstawie przepisów dotychczasowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony, mogą być dopuszczone do eksploatacji na czas nieokreślony na podstawie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, wydanego na podstawie niniejszego rozporządzenia.