§ 1. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 1. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu:
a)
budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
b)
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,
c)
pojazdu kolejowego;
2)
okres ważności oraz wzory świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu;
3)
jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zwane dalej "jednostkami upoważnionymi".