Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

Na podstawie art. 23 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu:
a)
budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
b)
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,
c)
pojazdu kolejowego;
2)
okres ważności oraz wzory świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu;
3)
jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zwane dalej "jednostkami upoważnionymi".
1. 
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego albo świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK":
1)
podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządca infrastruktury;
3)
przewoźnik kolejowy;
4)
producent albo jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
podmiot władający budowlą;
6)
wykonawca;
7)
podmiot zamawiający.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4, należy załączyć:
1)
w zakresie dotyczącym typu budowli:
a)
wyniki badań typu budowli przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną,
b)
dokumentację techniczną, w tym:
-
warunki techniczne wykonania i odbioru,
-
dokumentację techniczną dla budowli,
-
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów budowli lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
-
opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub użytkownika bocznicy kolejowej - w przypadku typów budowli po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
-
opinię jednostki upoważnionej;
2)
w zakresie dotyczącym typu urządzenia:
a)
wyniki badań typu urządzenia przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną,
b)
dokumentację techniczną, w tym:
-
warunki techniczne wykonania i odbioru,
-
dokumentację techniczno-ruchową,
-
dowód bezpieczeństwa lub weryfikację tego dowodu - w przypadku urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
-
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
-
opinię techniczną wydaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 - w przypadku typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
-
opinię jednostki upoważnionej.
1. 
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego występuje do Prezesa UTK:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
2)
producent albo jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
przewoźnik kolejowy wykonujący przewozy wyłącznie po sieci kolejowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
wykonawca modernizacji;
5)
dysponent.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 4, należy również załączyć:
1)
wyniki badań typu pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną;
2)
dokumentację techniczną, w tym:
a)
warunki techniczne wykonania i odbioru,
b)
dokumentację techniczno-ruchową,
c)
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich programem - w przypadku nowych typów pojazdów kolejowych lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
d)
opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy - w przypadku typów pojazdów kolejowych po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,
e)
opinię jednostki upoważnionej,
f)
opinię Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:
1)
opis techniczny lub dokumentację techniczną;
2)
pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny.
1. 
Prezes UTK wydaje świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, na podstawie wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 albo § 4.
2. 
Wnioski, o których mowa w § 2-4, są rozpatrywane nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentacją.
1. 
Świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, wydaje się na czas nieokreślony, a w przypadku nowych typów lub konieczności wykonania prób eksploatacyjnych, na czas określony - przewidziany na przeprowadzenie tych prób.
2. 
Próby, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z programem prób eksploatacyjnych, opracowanym przez jednostkę upoważnioną i zatwierdzanym przez Prezesa UTK.
3. 
Jeżeli próby, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, Prezes UTK, na wniosek tych podmiotów, wydaje nowe świadectwo na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, do wniosku o wydanie świadectwa nie jest wymagane ponowne załączanie dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 lub § 4, z wyjątkiem nowego porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem.
1. 
Świadectwa, o których mowa w § 2 i 3, mogą być cofnięte przez Prezesa UTK w przypadku stwierdzenia zagrożenia: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska.
2. 
Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK pisemnie wzywa podmiot, dla którego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, do:
1)
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
2)
zaprzestania eksploatacji odpowiednio typu urządzenia albo budowli do czasu usunięcia tych uchybień.
3. 
Prezes UTK cofa świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu w przypadku, gdy podmiot, który je posiada, nie usunął uchybień w wyznaczonym terminie.
Wzory świadectw, o których mowa w § 2 i 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wykaz jednostek upoważnionych oraz badania, jakie mogą być przeprowadzane przez te jednostki, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdy kolejowe, na które Prezes UTK wydał na podstawie przepisów dotychczasowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony, mogą być dopuszczone do eksploatacji na czas nieokreślony na podstawie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, wydanego na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Do postępowań w sprawie wydania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczętych po dniu 28 stycznia 2012 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2012 r.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. Nr 103, poz. 1090, z 2006 r. Nr 2, poz. 13, z 2009 r. Nr 78, poz. 654 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 123), które zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYKONANIA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

1.
Strony porozumienia:

1.1. Użytkownik:

- w przypadku infrastruktury kolejowej: przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury lub użytkownik bocznicy kolejowej;

- w przypadku pojazdu kolejowego: przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury albo użytkownik bocznicy kolejowej.

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres)

1.2. Producent (wykonawca)

……………………………………………………………………………………………….…

(nazwa i adres firmy)

1.3. Jednostka upoważniona

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres firmy)

zawierają porozumienie w sprawie przeprowadzenia prób eksploatacyjnych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i typ: budowli lub urządzenia, lub pojazdu kolejowego)

2.
Miejsce zainstalowania (lokalizacja poligonu badawczego):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.
Czas trwania prób eksploatacyjnych określa się na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
Prawa i obowiązki stron:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.
Zakres odpowiedzialności stron, w szczególności za ewentualne szkody w infrastrukturze kolejowej:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.
Odpowiedzialni za przeprowadzenie prób eksploatacyjnych:

6.1. Przedstawiciel/e użytkownika:

……………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko - telefon) (imię i nazwisko - telefon)

6.2. Przedstawiciel/e producenta:

……………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko - telefon) (imię i nazwisko - telefon)

6.3. Przedstawiciel/e jednostki upoważnionej:

……………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko - telefon) (imię i nazwisko - telefon)

7.
Program prób eksploatacyjnych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

stanowi załącznik do niniejszego porozumienia

…………………………. …………………………… ……………………………..

Użytkownik Producent Jednostka upoważniona

Data zawarcia porozumienia: .......................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU BUDOWLI PRZEZNACZONEJ DO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU URZĄDZENIA PRZEZNACZONEGO DO PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO ORAZ ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU KOLEJOWEGO

ŚWIADECTWO

Nr

dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

wzór

ŚWIADECTWO

Nr

dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego

ŚWIADECTWO

Nr

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UPOWAŻNIONE DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU

Do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji upoważnione są następujące jednostki zgodnie z zakresem określonym w tabeli:
1.
Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

2.
Movares Polska Sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa

3.
Politechnika Warszawska

plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

4.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

5.
Politechnika Śląska

Katedra Transportu

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

6.
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

ul. Malczewskiego 29

26-600 Radom

7.
Politechnika Poznańska

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

8.
Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-952 Gdańsk

9.
Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor"

ul. Warszawska 181

61-055 Poznań

10.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1

03-302 Warszawa

11.
Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa

12.
RCC Nova Sp. z o.o.

ul. Opolska 100

31-323 Kraków

13.
Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

ul. Klecińska 123

54-413 Wrocław

14.
Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

wzór