Art. 4. - [Wysokość świadczenia uzupełniającego] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1936 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Art.  4.  [Wysokość świadczenia uzupełniającego]
1.  2
 Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1750 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.
2.  3
 W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, świadczenie uzupełniające podlega ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1750 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.
3. 
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
2 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.353) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2021 r.
3 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.353) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2021 r.